AboutOm
GoalMål
auto
da
en

Privacy policy for Spredehagl

Persondata politik for Spredehagl

This page describes the privacy policy of Spredehagl. The Spredehagl site is a common denominator for all the services that can be accessed online on spredehagl.com. The policy describes how Spredehagl stores, processes and passes on data that are specific to your person. The policy does not concern data that Spredehagl receives outside the Spredehagl site.

Denne side beskriver Spredehagls persondata politik. Spredehagl sitet er en fællesbetegnelse for alle de services der kan tilgåes online på spredehagl.com. Politikken beskriver hvordan Spredehagl gemmer, behandler og videregiver data som er specifikke for din person. Politikken gælder ikke data som Spredehagl måtte modtage uden om Spredehagl sitet.

By using the Spredehagl site, you consent to Spredehagls privacy policy.

Ved at bruge Spredehagl sitet, accepterer du Spredehagls persondata politik.

The Spredehagl site is designed to know the least possible amount of data specific to you, and to let these data be stored locally in the browser that you use. Spredehagl does not know or need sensitive personal data.

Spredehagl sitet er designet til at kende mindst muligt til dine personlige data, og til i videst muligt omfang at lade disse data være gemt lokalt i den browser du benytter. Spredehagl kender ikke og bruger ikke følsomme persondata.

Cookies and localStorage

Cookies og localStorage

The Spredehagl site does not use cookies.

Spredehagl sitet bruger ikke cookies.

Spredehagl uses your browsers localStorage, which provides a cookie-like functionality. Spredehagl only stores data in localStorage when you actively choose a setting that is not default. It is done to remember your choices. Spredehagl does not store personal data in localStorage.

Spredehagl bruger din browsers localStorage, som giver en cookie-lignende funktionalitet. Spredehagl gemmer kun data i localStorage når du aktivt vælger en indstilling der ikke er default. Det gøres for at huske dine valg. Spredehagl gemmer ikke persondata i localStorage.

Because the use of localStorage is necessary to deliver the service that the user has explicitly requested the users informed consent is not required according to ECs rules https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en.

Fordi brugen af localStorage er nødvendig for at levere den service brugeren eksplicit har bedt om er brugerens informerede samtykke ikke påkrævet ifølge EUs regler https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_da.

The specification for localStorage results in a Same-Origin Policy (SOP) for access to data (https://www.w3.org/TR/webstorage/). Furthermore sourcing policy is set to only run Spredehagls scripts (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Content-Security-Policy/default-src). This protects your data from being leaked to third party. But if there are bugs in Spredehagls scripts or in your browsers implementation, it is possible for your data to be leaked anyway.

Specifikationen for localStorage gør at der er en Same-Origin Policy (SOP) for adgang til data (https://www.w3.org/TR/webstorage/). Desuden er sourcing policy sat til kun at køre Spredehagls scripts (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Content-Security-Policy/default-src). Dette beskytter dine data mod at blive læst af tredjepart. Men hvis der er fejl i Spredehagls scripts eller din browsers implementation, er det muligt at dine data kan lækkes alligevel.

Dine localStorage data sendes ikke over netværket. De er kun kendt på din browser. Dataene kan dog påvirke hvilke requests der sendes til Spredehagl webserveren, og dermed indirekte fortælle om nogle af de data der står i din localStorage.

The choices that Spredehagl stores in localStorage are:
- language

De brugervalg Spredehagl gemmer i localStorage er:
- sprog

Here you see all data that Spredehagl has stored for you in localStorage in the browser you are using now:

Her ser du alle data som Spredehagl har gemt for dig i localStorage i den browser du bruger nu:

Data in localStorage does not time out automatically. You can delete them from your browsers settings page. Or you can delete the Spredehagl data by clicking here: delete

Data i localStorage timer ikke automatisk ud. Du kan slette dem manuelt inde fra din browsers indstillinger. Eller du kan slette Spredehagl dataene ved at klikke her: slet

Logging

Logning

Spredehagl has access to usage statistics that is summarized for all users. It is not practically possible to see a single users access from that. Spredehagl does not have access to the web server access-log or others logs that has information about the users access.

Spredehagl har adgang til en brugsstatistik der er sammenfattet for alle brugere. Det er ikke praktisk muligt at se den enkelte brugers adgang ud fra den. Spredehagl har ikke adgang til webserverens access-log eller andre logs der har informationer om brugernes adgang.

The hosting service is provided by One.com. They can read the access-log and possibly other data about your access. You can read their policy here: https://www.one.com/en/info/privacy-policy

Hosting servicen leveres af One.com. De har adgang til access-loggen og muligvis yderligere data omkring din adgang. Du kan læse deres politik her: https://www.one.com/da/info/fortrolighedspolitik

And there are more parties that can log your access. Providers of... internet, the operating system on your client, your browser, to name some. Who they are varies from user to user. Anyway, they are outside the knowledge and control of Spredehagl. If you want to know their privacy policies, you have to look them up yourself.

Og der er flere parter der kan logge din adgang. Leverandørerne af... internet, operativsystemet på din klient, din browser, for at nævne nogle. Hvem de er kan variere fra bruger til bruger. De ligger i hvert fald uden for Spredehagls kendskab og kontrol. Hvis du ønsker at kende deres persondata politikker, må du selv opsøge dem.

Data in case of contact

Data ved kontakt

If you contact Spredehagl you will send these data to Spredehagls mailserver:

Hvis du kontakter Spredehagl vil du sende disse data til Spredehagls mailserver:

When you send your mail, you consent to Spredehagl receiving these data, and that Spredehagl can use them for processing your input.

Når du sender din mail, giver du samtykke til at Spredehagl får disse data, og kan bruge dem i behandlingen af din henvendelse.

Passing on your data

Videregivelse af dine data

Your data can be passed on to third party in these situations:

Dine data kan videregives til tredjepart i disse situationer:

Apart from this, Spredehagl does not pass on your data to third party.

Bortset fra dette, videregiver Spredehagl ikke dine data til tredjepart.

Feedback

Tilbagemelding

Spredehagl has been built with care, but despite that there can be bugs and defects.

Spredehagl er bygget med omhu, men der kan trods det godt være fejl og mangler.

Changes to the privacy policy

Ændringer til persondata politikken

Spredehagl reserves the right to change the privacy policy without notice.

Spredehagl forbeholder sig ret til at ændre persondata politikken uden varsel.

When the privacy policy is changed, the title and all internal links will be marked with a NEW-tag.

Når persondata politikken ændres vil det blive markeret i overskrift og alle interne links med en NYT-tag.

This tag will be on for 30 days after the change took place. Spredehagl waits at least 30 days between changes to the privacy policy. Changes to the policy will never have retroactive effect.

Denne tag vil være på i 30 dage efter at ændringen fandt sted. Spredehagl venter mindst 30 dage mellem ændringer til persondata politikken. Ændringer til politikken vil aldrig have tilbagevirkende kraft.