AboutOm
GoalMål
auto
da
en

Easter problem

Påskeopgave

The solution consists of normal whole decimal numbers. It is an easter problem I gave to my oldest niece one year. It is quite tough, but she got her easter egg.

Løsningen består af almindelige hele decimaltal. Det er en påskeopgave jeg gav min ældste niece et år. Den er ret svær, men hun fik sit påskeæg.

Really the tradition here is that children write gækkebreve, that they send to grandparents, aunts, uncles, close friends of the family... The gækkebreve are signed with dots. One per letter in the senders name. The grown ups that cannot guess who the gækkebrev is from (or who dont like to guess it), owes the sender an easter egg.

Traditionen her er ellers at børn skriver gækkebreve, som de sender til bedsteforældre, tanter, onkler, gode venner af familien... Gækkebrevene underskrives med prikker. Én for hvert bogstav i afsenderens navn. De voksne som ikke kan gætte hvem gækkebrevet er fra (eller ikke nænner at gætte det), skylder afsenderen et påskeæg.

But that is too easy and it is fake. Back when families had more children, and uncles had 5-10 more nephews and nieces it probably worked better. But alas we have settled on doing easter problems instead.

Men det er for nemt og det er falskt. Dengang familierne havde flere børn, og onkler havde 5-10 gange flere nevøer og niecer har det sikkert virket bedre. Men vi er altså endt med at lave påskeopgaver istedet.

Gækkebrev. Gækkebrev.